Cargospy - Kasutamise leping

Kasutamise leping

Kasutamise leping

 

Käesolev kasutamisleping reguleerib suhteid kasutaja (edaspidi Kasutaja) ühelt poolt ja Cargospy OÜ (edaspidi Cargospy OÜ) teiselt poolt (Kasutaja ja Cargospy OÜ edaspidi ühiselt Pooled) internetikeskkonnas cargospy.eu (edaspidi cargospy.eu).

Registreerides ja asudes kasutama cargospy.eu interneti keskkonda, kasutaja kinnitab, et:

- ta on vähemalt 18-aastane

- tal on kõik õigusaktidest tulenevad nõusolekud cargospy.eu kasutamiseks

- ta on käesoleva lepingu tingimustega tutvunud, nõustub ning kohustub neid täitma

- ta on cargospy.eu lisatingimustega tutvunud, nõustub ning kohustub neid täitma

 

Tingimused

 

1. Mõisted

 

1.1. cargospy.eu — www.cargospy.eu internetileheküljel asuv virtuaalne keskkond (sh ka muud cargospy.eu võrku kuuluvad veebilehed), alamlehed ning lehed sotsiaalsetes võrgustikes, mis kuuluvad Cargospy OÜ ettevõttele registreerimisnumbriga 12773983.

1.2. Kasutaja — füüsiline või juriidiline isik, kes on registreeritud cargospy.eu internetikeskkonnas (sh ka muudel cargospy.eu võrku kuuluvatel veebilehtedel).

1.3. Konto — füüsilise või juriidilise isiku virtuaalne konto cargospy.eu internetikeskkonnas.

1.4. Teenus — kasutajale Cargospy OÜ poolt osutatav teenus (sh kasutajale võimaldatav cargospy.eu internetikeskkonna kasutamise teenus, mis seisneb kasutajale konto (cargospy.eu konto) loomises, kasutaja kuulutuste elektrooniliseks käitlemiseks).

1.5. Hinnakiri — dokument, kus on määratud hinnad (tasud) Cargospy OÜ teenuste eest.

1.6. Tööpäev — kalendripäev (ajavahemikus esmaspäevast reedeni kl 9:00—17:00), mis ei ole puhkepäev, riigi- või rahvuspüha.

1.7. Kasutamisleping — käesolev dokument, mis reguleerib Cargospy OÜ ja kasutaja vahelised suhted, ning sätestab õiguslikud alused.

1.8. Tingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa.

1.9. Lisatingimused — käesoleva dokumendi lahutamatu osa: konfidentsiaalsuse kokkulepe, küpsiste tingimused, teenuste hinnakiri.

1.10. Õigusakt — Eestis kehtiv õigusakt.

 

2. Cargospy OÜ vastutus, õigused ja kohustused

 

2.1. Cargospy OÜ ei vastuta kasutaja poolt edastatud ning cargospy.eu internetikeskkonnas avaldatud reklaami, teenuste või toodete sisu, kvaliteedi, kättesaadavuse ning tutvustuse õigsuse eest.

2.2. Cargospy OÜ ei vastuta kõigis cargospy.eu kasutajate vahelistes võimalikes vaidlustes, sealhulgas kohtu vaidlustes, hagides ja nõuetes.

2.2.1. Cargospy OÜ ei vastuta lepingu sõlminud poolte vaheliste kahjude, vaidluste ja/või kasumikahjude eest, kasutades selleks cargosy.eu.

2.3. Cargospy OÜ ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekib seoses pakutavate teenuste kasutamisega või nende kasutamise võimatusega.

2.4. Cargospy OÜ omab õigust kustutada, muuta ja peatada kasutaja kuulutust cargospy.eu internetikeskkonnas ilma etteteatamata, vastavalt oma vajadusele.

2.5. Cargospy OÜ omab õigust ühepoolselt muuta tingimusi, mis jõustuvad alates nende cargospy.eu internetikeskkonnas avaldamisest.

2.6. Cargospy OÜ omab õigust kasutajate juurdepääsu piirata või blokeerida, kui kasutajad tekitavad cargospy.eu keskkonnale kahju, tekitavad võimalikke juriidilisi probleeme või rikuvad seadusi, intellektuaalse omandi õigusi või muid kokkuleppeid (sh teostavad punktis 9.1 loetletud rikkumisi), ning nõuda leppetrahvi, hüvitist (saamata jäänud tulu ja katkenud äritegevusega seotud kulu).

2.7. Cargospy OÜ omab õigust mis tahes teavet ilma etteteatamata muuta.

2.8. Cargospy OÜ omab õigust kasutaja kirjadele mitte vastata ning kasutaja palveid, taotlusi või nõudeid, mis on käesolevate tingimustega, lisatingimustega või õigusaktidega vastuolus, ignoreerida.

2.9. Cargospy OÜ kohustub tagama loetletud teenuste hinnakirjas teenuste osutamist, juhul kui see ei riku käesoleva lepingu tingimusi. Cargospy OÜ ei oma kohustust tagada teenuste osutamist cargospy.eu internetikeskkonnas, juhul kui see kahjustab tema mainet teiste kasutajate ees, on majanduslikult kahjulik Cargospy OÜ jaoks, võimatu vääramatu jõu, tehniliste põhjuste või muude asjaolude tõttu, mis kahjustab Teiste kasutajate huve.

 

3. Kasutaja vastutus, õigused ja kohustused

 

3.1. Kasutaja vastutab iseseisvalt enda kohta valeandmete edastamise eest cargospy.eu internetikeskkonnas.

3.2. Kasutajal on õigus registreerida ning kasutada cargospy.eu internetikeskkonnas ainult ühte kontot.

3.3. Kasutajal on õigus soetada teenuseid või tooteid, mis on avaldatud cargospy.eu internetikeskkonnas.

3.4. Kasutaja kohustub käituma cargospy.eu internetikeskkonnas vastavalt käesolevates tingimustes sätestatule, vastavalt headele kommetele ja vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele.

3.4.1. Kasutaja vastutab heas usus tegutsemise ja äritegevuse eest, et vältida kahjusid, vaidlusi ja/või kasumikahjusid kõigile asjaosalistele.

3.5. Kasutaja kohustub iseseisvalt vastutama cargospy.eu internetikeskkonnas avaldatud kuulutuste sisu, teenuste ja toodete kvaliteedi, ning kättesaadavuse ja tutvustuse õigsuse eest.

3.6. Kasutaja kohustub kasutama cargospy.eu internetikeskkonda vastavalt käosolevatele tingimustele.

3.7. Kasutaja on kohustatud edastama ainult õigeid andmed enda kohta cargospy.eu internetikeskkonnas.

3.8. Kasutaja on kohustatud viivitamatult teatama Cargospy OÜ-le kõikidest probleemidest cargospy.eu internetikeskkonna kasutamisel.

3.9. Kasutaja on kohustatud informeerima Cargospy OÜ-t asjaoludest, mis võivad takistada käesolevate tingimuste nõuetekohast täitmist.

3.10. Kasutaja on kohustatud andma oma kuulutuste audiovisuaalse sisu, sealhulgas teksti, Cargospy OÜ mitte-eksklusiivsesse omandisse; hoiduma kõigist tegevustest, mis võiksid cargospy.eu internetikeskkonna infrastruktuurile ülemäärast koormust tekitada; hoiduma mis tahes automaatsete programmide kasutamisest cargospy.eu internetikeskkonnas sisalduva teabe kogumiseks või sellele ligipääsu saamiseks.

 

4. Poolte vastutus

 

4.1. Lepinguga võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest kannavad pooled õigusaktides ettenähtud vastutust.

 

5. Privaatsus

 

5.1. Kasutaja annab oma nõusoleku Cargospy OÜ– le oma isikuandmete töötlemiseks, kasutamiseks ja teadete saatmiseks.

5.2. Kasutajal on alati võimalus loobuda Cargospy OÜ poolt edastatud teadete saamisest.

5.3. Cargospy OÜ kohustub mitte avaldama kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud õigusaktidega ettenähtud juhtudel.

 

6. Teated

 

6.1. Cargospy OÜ edastab kasutajale personaalseid teateid sõltuvalt edastatava teate sisust kas kasutaja poolt avaldatud postiaadressile, e-posti aadressile või iseteenindusse. Vastavad teated loetakse kasutaja poolt kättesaaduks kolme (3) tööpäeva jooksul.

 

7. Vaidluste lahendamine

 

7.1. Cargospy OÜ ja kasutaja juhinduvad õigusaktidest.

7.2. Vaidlusalused küsimused lahendatakse poolte läbirääkimiste teel. Juhul kui see osutub võimatuks — lahendatakse vaidlus Harjumaa kohtus.

 

8. Tõlgendamine

 

8.1. Käesoleva lepingu tingimust tuleb tõlgendada koos käesoleva lepingu teiste tingimustega, andes igaühele neist tähenduse, mis lähtub käesoleva lepingu kui terviku tähendusest. Tingimuste tõlgendamisel eelistatakse tõlgendust, mis muudab lepingu tingimuse seaduslikuks või kehtivaks. Kahtluse korral tuleb väljendeid, millel võib olla rohkem kui üks tähendus, mõista viisil, mis sobib kõige rohkem tingimuste olemuse ja eesmärgiga.

 

9. Lepingu rikkumine

 

9.1. Lepingu rikkumine on:

9.1.1. cargospy.eu internetikeskkonnas sisalduva teabe ilma Cargospy OÜ nõusolekuta kopeerimine ja avaldamine. Sellist teavet tohivad kopeerida ainult füüsilised isikud ja ainult isiklikuks kasutamiseks.

9.1.2. ebaõige, ebatäpne või eksitava teabe esitamine (sh isikliku teabe ja isikuandmete osas);

9.1.3. oma konto üleandmine kolmandatele isikutele, ilma Cargospy OÜ eelneva nõusolekuta;

9.1.4. prügiposti levitamine ja teistele kasutajatele nende nõusolekuta e-kirjade saatmine (sh masspostitus);

9.1.5. arvutiviiruste või muu tehnoloogia levitamine, mis võib kahjustada cargospy.eu internetikeskkonda või selle kasutajate huvisid ja vara;

9.1.6. tülide õhutamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine ning vägivalla propageerimine;

9.1.7. cargospy.eu internetikeskkonnas mitme konto registreerimine ja kasutamine;

9.1.8. kõik muu tegevused, mis kahjustavad cargospy.eu internetikeskkonna mainet Teiste kasutajate ees, katkestavad cargospy.eu internetikeskkonna korralikku toimimist (sh vähendavad turvalisust ja aktiivsete kasutajate arvu), vähendavad Cargospy OÜ teenuste kvaliteeti ja tulu, ning rikuvad teiste kasutajate huve ja õigusi.

9.2. Lepingu rikkumise korral kasutaja kohustub hüvitama Cargospy OÜ-le saamata jäänud tulu, korraliku äritegevuse katkemisega seotud kulu ning maksma leppetrahvi. Leppetrahvi maksmine ei vabasta kohustuste täitmisest.

9.3. Leppetrahvi tasumine ei vabasta kasutajat käesolevates tingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Käesolevate tingimuste rikkumise korral võib Cargospy OÜ nõuda leppetrahvi tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest sõltumata.

 

10. Muud tingimused

 

10.1. Kui käesoleva lepingu tingimuste säte osutub õigusaktidega vastuolus olevaks, on leping muus osas siiski kehtiv. Õigusaktidega vastuolus oleva sätte ilmnemisel asendatakse see Cargospy OÜ poolt õigusaktiga kooskõlas oleva ja esialgse võimalikult lähedase sättega.

10.2. Kasutajat loetakse vastutavaks käesolevate tingimuste rikkumise eest, kui rikkumise eest vastutab kasutaja esindaja (juhatuse või seda asendava organi liige või muu teda esindav isik), keda konto kasutaja kasutas oma majandustegevuses, sealhulgas töötaja, teenistuja, käendussaaja või kasutaja klient.

10.3. Kasutajat loetakse mistahes asjaolust teadlikuks või seda ette näinuks või olukorras olevaks, kus ta pidi seda teadma või ette nägema, kui asjaolust teadis või seda nägi ette või pidi sellest teadma või seda ette nägema mistahes tingimustest nimetatud isik, kelle eest kasutaja vastutab.

10.4. Käesolevate tingimustes sätestatud kohustused täidetakse tingimustes sätestatud tähtaja jooksul. Juhul kui tingimustes sellist tähtaega sätestatud ei ole, siis hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul arvates kasutaja või Cargospy OÜ poolt vastavasisulise nõude esitamisest.

10.5. Juhul kui cargospy.eu internetikeskkond tehnilistel põhjustel ei töötanud ja selle tagajärjel kasutajal ei olnud võimalust kasutada ostetud Cargospy OÜ teenust täielikult või osaliselt, annab cargospy.eu kasutajale võimaluse kas kasutamata päevad lisada või kasutamata raha tagasi saada, kirjaliku sooviavalduse alusel, mis on edastatud hiljemalt 30 päeva pärast alates cargospy.eu internetikeskkonna töö taastamisest. Avaldus vaadetakse läbi 20 tööpäeva jooksul.

10.6. Juhul kui kasutaja on kindel selles, et tema konto blokeerimine Cargospy OÜ poolt on ebaõiglane, on kasutajal õigus esitada kirjalik avaldus põhjendusega Cargospy OÜ-le. Avaldus vaadetakse läbi 30 tööpäeva jooksul. Juhul kui Cargospy OÜ otsustab kasutaja kasuks, tema konto blokeerimine tühistatakse. Cargospy OÜ jätab endale õigust avaldusele mitte vastata.

10.7. Käesoleva lepingu kehtivust ei mõjuta asjaolu, et pooled ei ole kokkuleppinud tingimustes, mis on nende õiguste ja kohustuste määramiseks oluline, kui võib eeldada, et leping oleks sõlmitud ka ilma selles tingimuses kokku leppimata. Sellisel juhul kohaldatakse tingimust, mis on antud asjaolusid arvestades mõistlik, lähtudes poolte tahtest, lepingu olemusest ja eesmärgist ning heast usust.

 

11. Teenuste hind ja nende eest tasumine

 

11.1. Registreerumine on tasuta. Muu teenuste kasutamine on vastavalt teenuste hinnakirjale. Kasutaja kohustuseks on teenuste hinnakirjaga tutvuda. Cargospy OÜ jätab endale õiguse lisateenuste hindu mis tahes ajal muuta, ilma ette teatamata.

11.2. Teenuste eest saab tasuda mitmel viisil. Kasutaja vastutab maksejuhiste korrektse järgimise eest ja nende rikkumisel Cargospy OÜ ei garanteeri tasutud summade kättesaamist. Välised maksesüsteemid ei pruugi alati õigesti toimida ja sellisel juhul ei vastuta Cargospy OÜ mis tahes kahjude eest, mis tulenevad tasutud summade kättesaamatusest.

11.3. Makse sooritamise probleemide puhul tuleb kasutajal pöörduda teda teenindava operaatori poole.

11.4. Cargospy OÜ jätab endale õiguse kasutajate tasutud summadest kasutamata osasid mitte tagastada.

11.5 Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu.

 

12. Lepingu lõppemine ja ülesütlemine

 

12.1. Käesolev leping lõpeb automaatselt kasutaja konto blokeerimisega, kuid ei vabasta kasutajat käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmisest.

12.2. Cargospy OÜ omab õigust käesolev leping ühepoolselt üles öelda kasutaja konto blokeerimisega, juhul kui kasutaja ei täida oma kohustusi vastavalt käesoleva lepingu tingimustele, nõuda leppetrahvi ning esitada hagi Harjumaa Kohtusse.